Karnataka Sojourns Phase I - Images Thru My Lenses

Karnataka Sojourns Phase I

Green is the carpet